Statut Gimnazjum nr 3 rozdział II

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§9.
Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1/ Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez: atrakcyjny i nowatorski proces nauczania i wychowania.
2/ Wspomaga indywidualny rozwój młodzieży.
3/ Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez: organizowanie spotkań i zajęć z pracownikami różnych zakładów pracy w celu poszerzenie zainteresowań uczniów – uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.
4/ Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do bieżących warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów, systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, realizowanie programu wychowawczego gimnazjum.
5/ Zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez:
– dbanie o kulturę języka ojczystego,
– kultywowanie tradycji regionalnych i narodowych,
– budowanie szacunku dla symboli narodowych,
– rozwijanie zainteresowań wychowanków i uczniów,
– upowszechnianie wiedzy ekologicznej i prozdrowotnej,
– zapewnienie stałej opieki ze strony nauczycieli zarówno w czasie zajęć w placówce jak i organizowanych przez nią poza placówką,
– zapewnienie organizacji wycieczek zgodnie z przepisami,
– organizowanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na koszt rodziców i za ich zgodą.
6/Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
– zorganizowanie zajęć świetlicowych,
– umożliwienie spożywania posiłków ( w stołówce Szkoły Podstawowej nr 4),
– system zapomóg i stypendiów,
– prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
– otoczenie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych oraz o szczególnych potrzebach edukacyjnych poprzez organizację zajęć stymulacyjno-kompensacyjnych, koła przedmiotowe i zainteresowań.
7/ Zajęcia stymulacyjno-kompensacyjne realizowane są na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myślenicach oraz w ramach posiadanych środków finansowych.

§10.
Gimnazjum współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Myślenicach oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

§11.
Gimnazjum organizuje świetlicę szkolną dla uczniów, którzy ze względów na organizację dojazdu do szkoły muszą dłużej przebywać na terenie szkoły. Zajęcia w świetlicy będą organizowane zgodnie z regulaminem świetlicy.

§12.
Gimnazjum wykonuje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia.

§13.
Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów opracowane przez Radę Pedagogiczną na podstawie aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania znajdują się w Regulaminie Szczegółowych Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów Gimnazjum nr 3 w Myślenicach.

§14.
Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej opiniuje Rada Pedagogiczna.
1/ Innowacje lub eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie o systemie oświaty, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia gimnazjum oraz warunków przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.
2/ Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, opinii rady szkoły jeśli zostanie powołana, pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku gdy złożenia innowacji nie były wcześniej publikowane.
3/ Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji dyrektor gimnazjum przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji.
4/ Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji eksperymentu.
5/ Uchwała w sprawie wprowadzenia eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie, pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego prowadzenie w szkole.
6/ Dyrektor szkoły, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w szkole, w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie eksperymentu.
7/ Dyrektor szkoły przekazuje bezpośrednio po zakończeniu eksperymentu ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania ocenę eksperymentu dokonaną przez jednostkę naukową, która sprawuje opiekę nad przebiegiem eksperymentu, a także informuje o niej organ prowadzący gimnazjum i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§15.
Zajęcia dodatkowe dla uczniów w gimnazjum organizowane w formach kół przedmiotowych i samokształceniowych, zespołów artystycznych, grup sportowo-rekreacyjnych, klubów ekologicznych, turystycznych, naukowych powinny uwzględniać w szczególności potrzeby rozwojowe młodzieży, uzdolnienia i zainteresowania uczniów gimnazjum, bazę dydaktyczną i wyposażenie gimnazjum oraz możliwości finansowe gimnazjum.

§16.
Gimnazjum realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP i w szczególności sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć oraz poza szkołą podczas zajęć, w trakcie wycieczek szkolnych, wypoczynku organizowanego przez szkołę. Osobami odpowiedzialnymi są kierownicy wycieczek, nauczyciele organizujący tego typu zajęcia oraz rodzice, którzy zadeklarowali pomoc przy ich przeprowadzeniu.

§17.
Zajęcia poza terenem szkoły, także wycieczki szkolne są organizowane zgodnie z zasadami określonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w odrębnych przepisach.

§18.
Każdy z zatrudnionych nauczycieli jest zobowiązany do pełnienia dyżurów na terenie obiektu w czasie przerw międzylekcyjnych oraz przy przyjazdach i odjazdach młodzieży, zgodnie z opracowanym regulaminem i harmonogramem, dostosowanym do planu budynku i rozkładu zajęć.

§19.
Dyrektor powinien przeprowadzić dwukrotnie w ciągu roku szkolnego ćwiczenia ewakuacyjne uczniów i pracowników gimnazjum, zgodnie z obowiązującym planem ćwiczeń.

§20.
W celu wspomagania rozwoju i efektywności uczenia się młodzieży szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną poprzez:
– konsultacje dotyczące metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach,
– zapoznanie się z diagnozą oraz zaleceniami postdiagnostycznymi w przypadkach, które mają mieć kontrolne badania szkoły,
– doradztwo w sprawach dzieci kwalifikowanych do szkolenia specjalnego,
– wznawianie orzeczeń dotyczących nauczania metodami szkoły specjalnej i godzin rewalidacyjnych,
– wydawanie orzeczeń kwalifikacyjnych do kształcenia specjalistycznego na podstawie wyników badań i opinii,
– współudział pracowników PPP w prowadzeniu różnego rodzaju form terapii psychologicznej dla uczniów,
– w uzasadnionych przypadkach udział uczniów w zajęciach terapeutycznych na terenie PPP,
– konsultacje w zakresie orientacji zawodowej z wykorzystaniem „Teczek zawodoznawczych”, „Przewodnika po zawodach”,
– doradztwo metodyczne i opieka merytoryczna dla pedagoga szkolnego,
– w ramach psychologiczno– pedagogicznej edukacji rodziców i uczniów udział pracowników PPP w spotkaniach z rodzicami i uczniami.
Współdziałanie z innymi instytucjami z zakresu pomocy młodzieży zawiera § 4 Programu Wychowawczego Szkoły.

Statut Gimnazjum nr 3

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział I

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział II

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział III

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział IV

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział V

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VI

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VII

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VIII