Statut Gimnazjum nr 3 rozdział I

ROZDZIAŁ I

Ogólne informacje o Gimnazjum:

NAZWA SZKOŁY

§1.
1. Nazwa szkoły brzmi: GIMNAZJUM nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w MYŚLENICACH.
2. Siedzibą gimnazjum jest budynek położony w Myślenicach przy ul. Zdrojowej 16A.
3. Ustalona nazwa używana jest przez szkołę w brzmieniu:
Na pieczątce podłużnej używana jest nazwa: GIMNAZJUM nr3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32-400 Myślenice, ul. Zdrojowa 16A tel./012/ 373 14 00 REGON 357188412 NIP 681-18-59297
4. Obwód gimnazjum obejmuje ulice: Mostowa, Krótka, Zdrojowa, Modrzewiowa, Spacerowa, Kwiatowa, Szkolna, Parkowa, Zacisze, Zielona, Wczasowa, Zamkowa, Łąkowa, Bukowa, Spokojna, Lipowa, Źródlana, Malinowa, Sosnowa, Leśna, Górna, Jodłowa, Stroma i przysiółek Chełm oraz miejscowości: Borzęta, Droginia i Osieczany.
5. Ilekroć w treści statutu jest mowa bez bliższego określenia o szkole – należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 3 w Myślenicach

§2.
1. Gimnazjum powołuje i rozwiązuje organ prowadzący.
2. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Myślenice.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

§3.
Cykl nauczania w gimnazjum trwa 3 lata.

§4.
Zajęcia dydaktyczne zasadniczo odbywają się na jedną zmianę.

§5.
Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

§6.
W gimnazjum dopuszcza się prowadzenie klas z autorskimi programami nauczania, o poszerzonym programie z matematyki, języka polskiego oraz innych, których uruchomienie wynika z potrzeb rozwojowych, poziomu umiejętności a także zainteresowań i uzdolnień uczniów.

§7.
Szkoła może nawiązywać współpracę ze szkołami zagranicznymi oraz może organizować wymianę uczniów i nauczycieli.

§8.
Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli (studentów szkół wyższych) na praktyki studenckie (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Gimnazjum lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

Statut Gimnazjum nr 3

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział I

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział II

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział III

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział IV

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział V

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VI

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VII

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VIII