Statut Gimnazjum nr 3 rozdział III

R O D Z I A Ł III

O R G A N Y   G I M N A Z J U M

§21.
1. Organami Gimnazjum są:
– Dyrektor Gimnazjum,
– Rada Pedagogiczna,
– Rada Rodziców, – Rada Szkoły (z chwilą jej powołania),
– Samorząd Uczniowski.

§22.
Dyrektor gimnazjum jest powoływany przez organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§23.
Do obowiązków Dyrektora gimnazjum należy w szczególności:
1/ Kierowanie bieżącą działalnością gimnazjum i reprezentowanie go na zewnątrz.
2/ Sprawowanie nadzoru pedagogicznego, a w tym prowadzenie hospitacji zajęć i bieżącej kontroli pracy nauczycieli ciągu roku, prowadzenie badań jakości pracy nauczycieli, dokonywanie oceny pracy nauczycieli, analizowanie dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli dotyczącej nauczania, wychowania i opieki, prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami.
3/ Sprawowanie opieki nad uczniami i stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
4/ Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizowanie uchwał Rady Gimnazjum w ramach ich kompetencji stanowiących.
5/ Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym gimnazjum zaopiniowanym przez Radę Gimnazjum i Radę Pedagogiczną, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.
6/ Organizowanie działalności Gimnazjum- w tym między innymi opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły, opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych, organizowanie pracy Rady Pedagogicznej, podejmowanie decyzji o zwieszaniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami, decydowanie o podziale oddziałów na grupy, powierzenie oddziału uczniowskiego nauczycielowi- wychowawcy, przestrzeganie postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów.
7/ Wykonywanie obowiązków kierownika zakładu pracy w tym zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie, nagradzanie oraz ustalanie zakresu obowiązków nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum, przyznawanie nagrody i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum, powierzanie stanowiska wicedyrektora i odwoływanie z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej, występowanie z wnioskami o odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli i innych pracowników gimnazjum, zapewnienie warunków dla ciągłego doskonalenia zawodowego nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.
8/Występowanie z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
9/ Prowadzenie bieżącej współpracy w wykonywaniu zadań statutowych gimnazjum pomiędzy poszczególnymi organami gimnazjum.
10/ Kontrolowanie wypełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły a także prowadzenie ewidencji spełniania tego obowiązku i wydawanie decyzji administracyjnej w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.
11/ Wstrzymywanie wykonywania uchwał Rady Gimnazjum i Rady Pedagogicznej w razie sprzeczności uchwały z obowiązującym prawem. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący gimnazjum. Organ prowadzący gimnazjum uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
12/ Tworzenie właściwej atmosfery pracy opartej na zasadach wzajemnej życzliwości i szacunku.
13/ Zapewnienie uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom gimnazjum zgodnych z odrębnymi przepisami warunków higieniczno- sanitarnych oraz bezpieczeństwa w trakcie nauki i pracy.
14/ Powierzenie odpowiedzialności materialnej za poszczególne składniki majątkowe gimnazjum podległym sobie pracownikom.
15/ Kierowanie pracą kancelarii gimnazjum w zakresie administracyjno-ekonomicznym.
16/ Utrzymywanie współpracy z organizacjami społecznymi, związkowymi oraz innymi instytucjami środowiska lokalnego.
17/ Wyrażanie zgody na podjęcie działalności w szkole przez i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci.
18/ Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
19/ Stworzenie warunków do działania w szkole dla wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Podjecie działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły i Rady Rodziców.
20/ Dyrektor Gimnazjum może wystąpić w uzasadnionych przypadkach do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum.
21/ Dyrektor Gimnazjum może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy w przypadku wygaśnięcia obowiązku szkolnego danego ucznia. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
22/ Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Rodziców określa jednolity strój szkolny.
23/ Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Rodziców określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju.

§24.
Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym gimnazjum powołanym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem działalności statutowej gimnazjum, zwłaszcza zaś związanych z nauczaniem, wychowaniem i działalnością opiekuńczą.

§25.
Zasady organizacji pracy Rady Pedagogicznej, zakres i formy jej działania oraz kompetencji określa regulamin Rady Pedagogicznej.

§26.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum.

§27.
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Ponadto w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.<br
§28.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Gimnazjum.

§29.
Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

§30.
Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, Rady Szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

§31.
Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania.

§32.
Dyrektor gimnazjum przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§33.
Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1/ Zatwierdzanie planów pracy gimnazjum po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły.
2/ Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
3/ Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły.
4/ Zatwierdzenie programów oraz podręczników po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

§34.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, Rada Pedagogiczna może dokonać zmian w szkolonym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów, któremu wygasł obowiązek szkolny.

§35.
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1/ Organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, projekt planu finansowego gimnazjum.
2/ Wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
3/ Propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
4/ Przedłużenie powierzenia funkcji Dyrektora gimnazjum na dalszy okres.
5/ Wybór kandydata na stanowisko wicedyrektora.

§36.
Rada Pedagogiczna przygotowuje i zatwierdza zmiany w Statucie gimnazjum po uprzednim zaopiniowaniu przez Radzę Szkoły.

§37.
Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska dyrektora lub wicedyrektora. W tych przypadkach organ prowadzący zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

§38.
Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§39.
Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

§40.
Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.

§41.
Rada Pedagogiczna wykonuje zadania Rady Szkoły w przypadku, gdy Rada Szkoły nie zostanie powołana, zasięgając opinii Rady Rodziców w następujących sprawach:
1/ Przedstawiania wniosków w sprawie rocznego planu finansowego, środków specjalnych i opiniowania planu finansowego gimnazjum.
2/ Oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w gimnazjum.
3/ Planu pracy gimnazjum.
4/ Innych zagadnień istotnych dla gimnazjum.

§42.
W gimnazjum może działać Rada Szkoły.
Powstanie Rady Szkoły pierwszej kadencji organizuje Dyrektor gimnazjum na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego.

§43.
W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie:
– nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,
– rodzice wybrani przez ogół rodziców,
– uczniowie wybrani przez ogół uczniów.

§44.
Rada Szkoły liczy 9 osób.

§45.
Skład Rady Szkoły może być rozszerzony o inne osoby niż wymienione w § 43 – osoby pełniące funkcje prawne lub społeczne w samorządzie lokalnym, uznane autorytety środowiska lokalnego, działacze społeczni, osoby wspierające i zaangażowane w działalność oświatową.

§46.
Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata. Na wniosek przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, dopuszcza się możliwość corocznej zmiany do 1/3 składu Rady.

§47.
Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku zrzeczenia się członkostwa. W przypadku ustania członkostwa uzupełnia się skład Rady.

§48.
Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności, który określa jej szczegółowe zadania.

§49.
W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział z głosem doradczym Dyrektor gimnazjum.

§50.
Do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą być zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady inne osoby z głosem doradczym.

§51.
Rada Szkoły może porozumiewać się z innymi Radami Szkół lub Zespołów ustalając zasady i zakres współpracy.

§52.
Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a w szczególności:
1/ Uchwala Statut gimnazjum.
2/ Przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy gimnazjum.
3/ Opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla gimnazjum.
4/ Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego gimnazjum, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
5/ W celu wspierania działalności statutowej gimnazjum, Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek lub innych Ąródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Szkoły określa regulamin działalności Rady Szkoły.
6/ Wyraża opinię podjęciu działalności w gimnazjum przez stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej gimnazjum.

§53.
W gimnazjum działa Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów.
W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych (klasowych), wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

§54.
Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności na zebraniu ogólnym, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, kadencję, organa rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji oraz tryb podejmowania uchwał.

§55.
Rada Rodziców może występować do Dyrektora szkoły i innych organów szkoły a także organu prowadzącego szkołę , organu prowadzącego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi życia szkoły.
Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1/ Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki.
2/ Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, o którym mowa w art.34 ust.2 Ustawy o Systemie Oświaty.
3/ Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.

§56.
Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego oraz Profilaktyki Szkoły, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§57.
W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych Ąródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

§58.
Rada Rodziców deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na Dyrektora gimnazjum.

§59.
W szkole działa Samorząd Uczniowski.

§60.
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§61.
Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

§62.
Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem gimnazjum.

§63.
Samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi gimnazjum wnioski i opinie w zakresie praw ucznia, takich jak:
1/ Prawo zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stosowanymi wymaganiami.
2/ Prawo do organizacji życia szkolnego.
3/ Prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
4/ Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem.
5/ Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§64.
Samorząd ma prawo wyrażania opinii o pracy nauczycieli.

§65.
Samorząd Uczniowski prowadzi własną dokumentację zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie własnej działalności.

§66.
Tryb rozwiązywania sporów pomiędzy organami gimnazjum przedstawia się następująco:
1/ Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, Radą Szkoły (jeżeli taka jest powołana) rozstrzyga Dyrektor gimnazjum.
2/ Spory pomiędzy organami mogą dotyczyć wyłącznie zadań statutowych.
3/ Wniosek o rozstrzygnięcie sporu składa w imieniu organu jego przewodniczący do Dyrektora szkoły w formie pisemnej.
4/ Dyrektor przyjmuje wniosek i w ciągu 7 dni prowadzi negocjacje i mediacje między stronami.
5/ Po zakończeniu procesu mediacyjnego Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni.
6/ Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub do organu prowadzącego w zależności od charakteru sporu.
7/ Decyzja podjęta przez odpowiedni organ jest decyzją ostateczną.

§67.
Spory pomiędzy Dyrektorem gimnazjum a pozostałymi organami rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru sporu.

§68.
Przed wniesieniem wniosku o rozstrzygnięcie sporu, strony są zobowiązane do prowadzenia negocjacji. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu pomiędzy Dyrektorem a organami szkoły składa się do organów wyższych w formie pisemnej. Dyrektor zobowiązany jest do wprowadzenia w życie zaleceń organu badającego spór do 14 dni od daty wpłynięcia pisma.

§69.
Formami współpracy nauczycieli i rodziców są spotkania rodziców z wychowawcami organizowane co najmniej cztery razy w roku w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. Zaś Dyrektor gimnazjum przynajmniej dwa razy w roku spotyka się z ogółem rodziców.

§70.
Rodzice mają prawo do:
1/ Poznania treści planu dydaktyczno-wychowawczego.
2/ Zapoznania z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania uczniów.
3/ Otrzymania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, rozwoju, postępów i trudności w nauce.

§71.
Każdy nauczyciel ma prawo i obowiązek do indywidualnych kontaktów z rodzicami uczniów (z inicjatywy własnej lub rodziców) poprzez organizowanie uroczystości i spotkań, udział w pracach użytecznych na rzecz gimnazjum oraz prowadzenie wywiadu środowiskowego o wychowankach lub uczniach.

§72.
W sprawach spornych z nauczycielem lub pracownikiem gimnazjum rodzice w zależności od rodzaju sprawy mogą się odwołać do Dyrektora gimnazjum, organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo organu prowadzącego.

§73.
Skargi mogą być składane do szkoły w związku z wykonywaniem jej zadań statutowych.

§74.
Skargi mogą być składane w interesie własnym lub innej osoby za jej zgodą. O tym, czy pismo jest skargą, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.
1/ Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożonej skargi, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.
2/ Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez gimnazjum albo przez nauczycieli i innych pracowników szkoły, naruszanie praworządności lub przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw.
3/ Skargę składa się do szkoły w formie pisemnej lub ustnej. Z ustnej skargi sporządza się notatkę służbową, którą zobowiązany jest podpisać składający skargę.

§75.
Organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działań są:
1/ Wychowawca – inni uczniowie.
2/ Dyrektor – nauczyciele i pracownicy obsługi.
3/ Organ prowadzący – sprawy administracyjne i obsługowe.
4/ Organ nadzorujący – sprawy dydaktyczne i wychowawcze.

§76.
Jeżeli szkoła nie jest władna do rozpatrzenia wniesionej skargi, obowiązana jest niezwłocznie, nie póĄniej jednak niż w terminie 7 dni do przekazania jej właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego albo wskazać mu właściwy organ.

§77.
Dyrektor szkoły może przekazać skargę do załatwienia wychowawcy lub innemu władnemu pracownikowi o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności szkoły lub Dyrektora.

§78.
Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zwłoki, nie póĄniej jednak niż w ciągu miesiąca.

§79.
O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego na piśmie, które winno zawierać nr pisma, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i podstawy prawne.

§80.
W przypadku, gdy szkoła uznała, w wyniku rozpatrywania, skargę za bezzasadną i jej bezzasadność wykazała w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – szkoła w odpowiedzi na tę skargę winna podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.

§81.
O załatwionej skardze zgodnie § 73 niniejszego statutu szkoła zawiadamia organ prowadzący bądĄ nadzorujący w zależności od rodzaju skargi.

Statut Gimnazjum nr 3

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział I

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział II

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział III

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział IV

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział V

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VI

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VII

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VIII