Statut Gimnazjum nr 3 rozdział IV

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§82.
Organizację roku szkolnego określają odrębne przepisy MEN.

§83.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora najpóĄniej do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący gimnazjum w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

§84.
Arkusz organizacyjny gimnazjum określa liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć wychowawczych, kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.

§85.
Organizację pracy w ciągu dnia oraz stałych obowiązkowych, nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców i nauczycielami z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy.

§86.
Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.

§87.
Maksymalną liczbę uczniów w oddziale ustala organ prowadzący. Uczniowie ci w jednorodnym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawów programów wybranych dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów uczących się w gimnazjum.

§88.
Do realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych gimnazjum posiada sale i pracownie dydaktyczne, salę gimnastyczną, bibliotekę, świetlicę, pracownię komputerową.

§89.
Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§90.
Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej, nie dłuższej niż 1 godzinę, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy.

§91.
Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego i przedstawia Radzie Pedagogicznej. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do 31 marca każdego roku szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od następnego roku szkolnego. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.

§92.
Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

§93.
Podział na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

§94.
Oddziały należy dzielić na grupy w nauczaniu:
1/ Języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
2/ Wychowania fizycznego, z którego są prowadzone zajęcia w grupach 12 – 26 uczniów z podziałem na dziewczęta i chłopców.
3/ W oddziałach liczących 31 i więcej uczniów dzieli się na grupy 50% w nauczaniu przedmiotów, które wymagają ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (fizyka, chemia, biologia).

§95.
Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczania języków obcych, informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między oddziałowych.

§96.
Biblioteka szkolna jest pracownią wychowawczą służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej.

§97.
Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum, rodzice, a także inne osoby na zasadach szczegółowo określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.

§98.
Biblioteka szkolna posiada pomieszczenie umożliwiające:
1/ Gromadzenie i opracowywanie zbiorów.
2/ Korzystanie ze zbiorów na miejscu.
3/ Prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.

§99.
Czas otwarcia biblioteki umożliwia swobodny dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych, przed ich rozpoczęciem i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki szkolnej dostosowane są do aktualnego podziału godzin i ilości etatu przypadającym w danym roku szkolnym.

§100.
Zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz korzystania z nich w czytelni, zasady zwrotu należności za materiały zniszczone lub zagubione normuje regulamin biblioteki.

§101.
Wypożyczanie indywidualne do domu oraz udostępnianie zbiorów w czytelni obejmuje wszystkich uczniów.

§102.
Biblioteka prowadzi zapis wypożyczeń, umożliwiający kontrolę obiegu materiałów bibliotecznych i aktywności czytelniczej uczniów.

§103.
Biblioteka prowadzi statystykę miesięczną wypożyczeń i klas, służącą sprawozdawczości i analizie czytelnictwa uczniów.

§104.
Bibliotekarz przekazuje sprawozdania z działalności biblioteki Radzie Pedagogicznej dwa razy do roku.

§105.
Statystyka biblioteczna udostępniana jest uczniom i nauczycielom w formie ogłoszeń na gazetce bibliotecznej.

§106.
Szczegółowo organizację biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.

§107.
Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza szczegółowo określa przydział czynności nauczyciela bibliotekarza.

Statut Gimnazjum nr 3

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział I

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział II

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział III

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział IV

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział V

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VI

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VII

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VIII