Statut Gimnazjum nr 3 rozdział V

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
<br
§108.
W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno – obsługowych.

§109.
Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników określają odrębne przepisy.

§110.
W gimnazjum tworzy się stanowiska obsługi i administracji w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

§111.
Do zakresu działań pracowników niepedagogicznych należy:
1/ Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz stosowanie się do wydawanych przez przełożonych poleceń w tym zakresie.
2/ Zapewnienie obsługi z zakresu prac administracyjnych.
3/ Wykonywanie obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie szkoły.
4/ Zapewnienie technicznego utrzymania instalacji cieplnej i elektrycznej oraz środków trwałych szkoły.

§112.
Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor. Dokument stanowi załącznik do umowy o pracę.

§113.
Obsługa finansowa szkoły jest prowadzona przez organ gminy.

§114.
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy. Nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

§115.
Do zadań i obowiązków nauczycieli pracujących w gimnazjum należy:
1/ Rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
2/ Realizowanie programów nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych mu klasach (grupach) wg ich najlepszej wiedzy i woli, a także realizowanie zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły.
3/ Dbanie o bezpieczeństwo uczniów oraz wychowanków.
4/ Stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów i wychowanków, rozwój zdolności, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru.
5/ Organizowanie pomocy indywidualnej lub w zespołach z dziećmi o specyficznych potrzebach dydaktycznych i wychowawczych.
6/ Troska o warsztat pracy i wyposażenie pracowni.
7/ Bezstronność i obiektywizm w ocenianiu oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów i wychowanków.
8/ Tworzenie optymalnych warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów i wychowanków w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się, kształtowanie umiejętności dobrze zorganizowanej pracy indywidualnej i zespołowej.
9/ Wprowadzanie samorządności jako metody wychowawczej.
10/ Ochrona uczniów i wychowanków przed demoralizacją, uzależnieniami, organizowanie niezbędnej opieki profilaktyczno – resocjalizacyjnej.
11/ Współpraca z domem rodzinnym uczniów i wychowanków.
12/ Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej przez korzystanie z różnych form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji.
13/ Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami.
14/ Uczestniczenie w szkoleniach BHP organizowanych przez zakład pracy.
15/ Przestrzeganie zapisów statutowych.
16/ Zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym.
17/ Bezwzględne zgłoszenie wszelkich usterek konserwatorowi.
18/ Pełnienie dyżurów zgodnie z regulaminem i grafikiem opracowanym przez dyrektora.
19/ Na dziesięć dni roboczych przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomienie ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (końcoworocznych).
20/ Uczestniczenie w zebraniach z rodzicami – wywiadówkach – przy czym wychowawcy klas dwa razy w semestrze informują rodziców o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.
21/ Nauczyciel jest zobowiązany do indywidualnych konsultacji z rodzicami w godzinach wyznaczonych przez siebie.

§116.
Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu nauczycielowi uczącemu w danym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

§117.
Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest aby wychowawca opiekował się oddziałem w ciągu całego etapu edukacji.

§118.
Formy spełniania zadań wychowawczych powinny być dostosowane do wieku wychowanków.

§119.
O zmianie wychowawcy oddziału decyduje dyrektor gimnazjum, uwzględniając wnioski Rady Rodziców, Samorządu Szkolnego przy zachowaniu możliwości kadrowych szkoły.

§120.
Zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w szczególności:
1/ Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie.
2/ Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.
3/ Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

§121.
Obowiązkiem nauczyciela – wychowawcy jest:
1/ Otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka.
2/ Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski.
3/ Ustalanie treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
4/ Współdziałanie z pedagogiem i nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dot. zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).
5/ Utrzymywanie kontaktów z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci.
6/ Współdziałanie z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączanie ich w sprawy życia klasy i szkoły.
7/ Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, oraz zainteresowań i uzdolnień uczniów.

§122.
Wychowawca klasy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji wychowawcy klasowego:
1/ dziennika lekcyjnego,
2/ arkusza ocen,
3/ wypisywania świadectw,
4/ opracowania planu wychowawczo-opiekuńczego na dany rok szkolny i tematyki godzin wychowawczych.

§123.
Wychowawca może korzystać w swej pracy z pomocy Ośrodków i Centrów Doskonalenia Nauczycieli i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ponadto winien brać udział w konferencjach, konsultacjach i doskonaleniu zawodowym.

§124.
Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

§125.
Nauczyciele szkoły tworzą zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowe.

§126.
Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

§127.
Zadaniem zespołów przedmiotowych jest ustalenie współdziałania oraz wymiana doświadczeń podczas realizacji zadań zawartych w programach nauczania.

§128.
Zadaniem zespołu wychowawczego jest korelacja działań wychowawczych, pomoc wychowawcom klas w realizacji zadań zawartych w programie wychowawczym i profilaktycznym szkoły.

§129.
W szkole pomoc pedagogiczną organizuje pedagog szkolny.

§130.
Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska pedagoga szkolnego określają odrębne przepisy.

§131.
Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:
1/ Rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych.
2/ Określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb.
3/ Współorganizowania zajęć dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych, nie uczęszczających do szkoły.
4/ Udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki.
5/ Koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej.
6/ Działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§132.
W gimnazjum tworzy się stanowisko wicedyrektora.

§133.
Wicedyrektora powołuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

§134.
Zakres kompetencji i obowiązków oraz przydział czynności dla wicedyrektora określa Dyrektor gimnazjum .

Statut Gimnazjum nr 3

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział I

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział II

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział III

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział IV

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział V

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VI

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VII

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VIII