Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VI

ROZDZIAŁ VI

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

§135.
Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do ukończenia gimnazjum. Obowiązek ten nie może trwać jednak dłużej niż do ukończenia 18 roku życia. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

§136.,
W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się z na podstawie poniższych kryteriów:
1/ Co najmniej dobra ocena ze sprawowania.
2/ Osiągnięcia edukacyjne z następujących przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – język polski, matematyka, przyroda, język obcy, jeden przedmiot wskazany w podaniu przez ucznia oraz inne osiągnięcia na szczeblu powiatu i województwa widniejące na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
3/ Liczba punktów obliczona procentowo w stosunku do maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia na sprawdzianie przeprowadzonym w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej za oceny z zajęć edukacyjnych i innych wymienionych w pkt1, wynoszą:
ocena celująca – 15%
ocena bardzo dobra – 10%
ocena dobra – 5%
inne osiągnięcia – za udział w konkursach na szczeblu wojewódzkim i wyższym do – 25%
4/ Liczba punktów uzyskanych za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu, o których mowa w odrębnych przepisach.
5/ O przyjęciu uczniów do gimnazjum decyduje suma punktów otrzymanych w pkt2 i pkt3 z zastrzeżeniem ust. 4.
Kryteria, o których mowa, podaje do wiadomości kandydatów Dyrektor gimnazjum, nie póĄniej niż na 6 miesięcy przed terminem rekrutacji.

§137.
Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, których program obejmuje w całości lub poszerzone treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów zawartych w ust. 4.

§138.
O przyjęciu uczniów do wszystkich klas gimnazjów decyduje Dyrektor szkoły.

§139.
W przypadku dodatkowej rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych, którzy przystąpili do sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, w póĄniejszym terminie dyrektor ogłasza termin dodatkowej rekrutacji po 22 sierpnia każdego roku szkolnego.

§140.
Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia oraz po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Dyrektor gimnazjum może zezwolić na pozaszkolne formy realizacji obowiązku szkolnego.

§141.
Uczeń gimnazjum ma prawo do:
1/ Informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania.
2/ Obiektywnej, jawnej i sprawiedliwej oceny oraz ustalonych form kontroli postępów w nauce, zgodnej ze Szkolnym Systemem Oceniania.
3/ Posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania.
4/ Zorganizowanego procesu kształcenia zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej.
5/ Poszanowania swej godności osobistej.
6/ Rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.
7/ Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań dotyczących życia szkoły oraz światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych ludzi.
8/ Korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami i możliwościami finansowymi szkoły.
9/ Opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo pobytu w szkole jak również jego ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądĄ psychicznej oraz poszanowania jego nietykalności osobistej.
10/ Zapewnienia pełnego bezpieczeństwa higieny w czasie pobytu w placówce oraz pomocy pedagogicznej.
11/ Korzystania z sal lekcyjnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych, zbiorów biblioteki zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów.
12/ Wywierania wpływu na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.
13/ Uczestnictwa w organizacjach pozaszkolnych i sportowych, kulturalnych za wiedzą wychowawcy klasy oraz Dyrektora gimnazjum.
14/ Rozwijania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem możliwości szkoły.
15/ Korzystania z pomocy stypendialnej z godnie z odrębnymi przepisami.
16/ W przypadku naruszenia praw ucznia wymienionych w punktach od 1 do 16 niniejszego ustępu, przysługuje prawo składania skargi zgodnie z tokiem niniejszego Statutu.

§142.
Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie jak również regulaminie Samorządu Uczniowskiego dotyczących:
1/ Systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.
2/ Samodzielnego wykonywania zadań domowych i prac pisemnych.
3/ Wykorzystywania czasu przeznaczonego na naukę, aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych wybranych przez siebie, zespołach wyrównawczych, sekcjach Samorządu Uczniowskiego oraz innych organizacjach działających na terenie szkoły.
4/ Przestrzegania zasad współżycia wśród rówieśników, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, zachowania się w sposób godny człowieka i młodego Polaka.
5/ Postępowania zgodnego z dobrem ogółu, dbania o honor szkoły, dbania o kulturę języka ojczystego, okazywania szacunku kolegom, nauczycielom, wykonywania poleceń nauczycieli i wychowawców, szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka.
6/ Przestrzegania ładu i porządku w szkole, troskę o estetykę sal lekcyjnych, dbania o wspólnie użytkowane sprzęty, meble i pomoce naukowe.
7/ Chodzenia po szkole w obuwiu zamiennym, jednolitym stroju szkolnym, z przypiętym w widocznym miejscu identyfikatorem.
8/ Pokrycia kosztów naprawy wyrządzonych szkód materialnych.
9/ Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.
10/ Zachowania w sprawach spornych możliwości polubownego rozwiązania problemu.

§143.
Uczniowie mogą być nagrodzeni za:
1/ wzorową naukę i aktywność społeczną,
2/ wzorową postawę,
3/ wybitne osiągnięcia (konkursy, olimpiady i inne),
4/ dzielność i odwagę.

§144.
Rodzaje nagród:
1/ Pochwała wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskich wobec klasy.
2/ Pochwała Dyrektora wobec klasy.
3/ Pochwała Dyrektora wobec wszystkich uczniów szkoły.
4/ List pochwalny wychowawcy i Dyrektora do rodziców.
5/ Wpis do „Złotej Księgi”.
6/ Odnotowanie wyróżniających osiągnięć na świadectwie szkolnym.
7/ Dyplom lub nagroda książkowa dla najlepszych uczniów, absolwentów szkoły.
Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców po zasięgnięci opinii Rady Pedagogicznej. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców.

§145.
Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie szkoły oraz nieprzestrzeganie regulaminu Samorządu Uczniowskiego stosuje się kary dla uczniów.
Rodzaje kar:
1/ Upomnienie ucznia przez nauczyciela.
2/ Upomnienie ucznia przez wychowawcę bezpośrednio do ucznia.
3/ Upomnienie ucznia przez wychowawcę bezpośrednio do ucznia z powiadomieniem uczniów klasy.
4/ Naganę wychowawcy wobec społeczności klasowej z pisemnym powiadomieniem rodziców ucznia.
5/ Upomnienie ucznia przez Dyrektora szkoły.
6/ Nagana dyrektora szkoły z pisemnym powiadomieniem rodziców ucznia wobec społeczności klasowej lub wobec społeczności szkolnej.
7/ Zakaz udziału ucznia w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz lub w zajęciach pozalekcyjnych nieobowiązkowych.
8/ Przeniesienia ucznia do innej równoległej klasy.
§146.
Wychowawca ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o nałożonych karach z podaniem trybu odwołania się od niej.
Dyrektor szkoły informuje ucznia o wymierzonej mu karze z podaniem trybu odwołania się od niej.

§147.
Uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie mogą się odwołać w terminie 7 dni od daty poinformowania od nałożonej na niego kary do Dyrektora gimnazjum od kary nałożonej przez wychowawcę klasy lub nauczycieli lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny od kary nałożonej przez Dyrektora gimnazjum.

§148.
Kary wobec uczniów powinny być stopniowane. Jednak za szczególnie rażące naruszenie postanowień Statutu w postaci wybryków chuligańskich, stosowania przemocy wobec innych, zagarniania mienia, stosowania używek w postaci narkotyków, alkoholu, tytoniu pomija się stopniowanie kar.

§149.
Dyrektor gimnazjum może wystąpić do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły po wyczerpaniu wszystkich środków zapobiegawczych.

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE WCHODZĄCE W SKŁAD CEREMONIAŁU SZKOLNEGO:

§150.
Uroczystości i imprezy stanowiące stałe elementy szkolnego kalendarza:
1/ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego wraz z rocznicą wybuchu II wojny światowej – wrzesień,
2/ Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie uczniów klas pierwszych – paĄdziernik,
3/ Andrzejki szkolne – listopad,
4/ Szkolna Wigilia Bożonarodzeniowa – grudzień,
5/ Rocznica Konstytucji 3 Maja , Święto Szkoły- maj,
6/ Dzień Sportu – maj/czerwiec,
7/ Uroczyste zakończenie roku szkolnego – czerwiec.
Uroczystości, które mogą wejść w danym roku szkolnym do ceremoniału szkolnego:
8/ Zakończenie edukacji szkolnej uczniów klas III, czerwiec,
9/ Udział w ogólnoświatowej akcji „ Sprzątanie Świata”,
10/ Różne uroczystości rocznicowe przypadające na dany rok szkolny.

Statut Gimnazjum nr 3

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział I

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział II

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział III

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział IV

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział V

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VI

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VII

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VIII