Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VII

ROZDZIAŁ VII

SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

§151.
Szkolny System Oceniania uwzględnia podział roku na dwa semestry i oczekiwania:
Uczniów – informuje ich o poziomie ich osiągnięć, o ewentualnych brakach i sposobach ich uzupełnienia, informuje o sposobach, kryteriach i trybie oceniania, motywuje uczniów do samodzielnego rozwoju i samokontroli.
Nauczycieli – formułuje kryteria, tryb oceniania oraz poziom wymagań edukacyjnych, pozwala należycie pokierować procesem rozwoju ucznia, umożliwia doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktycznej.
Rodziców – informuje o postępach, trudnościach i uzdolnieniach swoich dzieci, pozwala na właściwe kierowanie karierą swojego dziecka.

§152.
Szkolny System Oceniania jest systemem gromadzenia informacji o osiągnięciach ucznia w czasie trwania nauki w gimnazjum. Pozwala jednoznacznie ocenić umiejętności i kompetencje ucznia w każdym momencie nauki. Zapewnia uczniom, rodzicom i nauczycielom pełną informację o sposobie, kryteriach i trybach oceniania.

§153.
Poziom opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania ocenia się w stopniach szkolnych wg skali określonej w rozporządzeniu:
</br
</br

Stopień Symbol literowy Oznaczenie cyfrowe
celujący cel 6
bardzo dobry bdb 5
dobry db 4
dostateczny dst 3
dopuszczający dop 2
niedostateczny ndst 1

Dopuszcza się stosowanie w ocenach cząstkowych, śródrocznych rozszerzenie skali ocen o noty połówkowe oznaczone znakami „+”i „-„,
Do oznaczenia braku zadania domowego wprowadza się symbol literowy „bz”,
Do oznaczenia braku przygotowania do lekcji wprowadza się symbol literowy „np”.

§154.
Stopień wystawia nauczyciel wg ustalonych zasad i kryteriów; nie może on być zmieniony decyzją administracyjną.

§155.
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów ustalają i informują na początku roku uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne. W przyszłości kryteria te będą oparte o standardy osiągnięć szkolnych. Na okres przejściowy nauczyciele kierują się poniższymi kryteriami:
1/ Aby uczeń otrzymał ocenę celującą musi w bardzo dobrym stopniu opanować wiedzę i umiejętności przewidziane przez program nauczania danego przedmiotu oraz w niektórych jego elementach wykazać się wiedzą wykraczającą poza treści przewidziane tym programem. Zdobytą wiedzę powinien umieć zastosować w sytuacjach nietypowych bądĄ problemowych.
2/ Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, gdy opanował pełny zakres treści i umiejętności określony programem nauczania.
3/ Uczeń otrzymuje stopień dobry, gdy opanował te elementy treści programu, które pozwalają mu na skuteczne działanie w sytuacjach typowych, są przydatne w działalności szkolnej i pozaszkolnej oraz bardziej złożone aniżeli elementy treści i umiejętności zaliczane do wymagań podstawowych.
4/ Aby uczeń otrzymał stopień dostateczny powinien opanować najważniejsze treści danego przedmiotu oraz bardzo istotne umiejętności. Zarówno treści i umiejętności powinny być łatwe i o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne, często się powtarzające, dające wykorzystywać się w sytuacjach szkolnych i poza szkolnych. Powinny umożliwić naukę przedmiotu w następnej klasie.
5/ Uczeń otrzymuje stopień dopuszczający, gdy w zadowalającej mierze opanował najistotniejsze treści z podstawy programowej danego przedmiotu niezbędne w dalszym jego uczeniu, potrzebne w życiu. Otrzymanie tego stopnia informuje o brakach w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych oraz wskazuje możliwość wystąpienia trudności w dalszym uczeniu się tego przedmiotu.
6/ Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował (nawet w niewielkim stopniu) najważniejszych treści z podstawy programowej i braki te uniemożliwiają mu dalszą naukę tego przedmiotu.<br
§156.
Oceny są jawne dla uczniów i rodziców. Poprawione, ocenione prace pisemne rodzice otrzymują do wglądu wg zasad ustalonych przez poszczególnych nauczycieli. Nauczyciel na prośbę rodziców powinien ocenę uzasadnić.

§157.
Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej poradni obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostaniu wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

§158.
Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego oraz przedmiotów artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego oraz informatyki. Decyzję taką podejmuje Dyrektor szkoły w oparciu o zaświadczenie wydane przez lekarza.
W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego oraz informatyki zamiast oceny należy w dokumentacji stwierdzającej przebieg nauki ucznia wpisać – zwolniony.

§159.
Roczna ocena z religii (etyki) jest włączona do średniej ocen.

§160.
Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:
1/ Bieżące – cząstkowe, określające poziom wiadomości i umiejętności ze zrealizowanej części programu wg przyjętej skali.
2/ Śródroczne – semestralne (w styczniu), jako okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych.
3/ Końcoworoczne – klasyfikacyjne, podsumowujące osiągnięcia w danym roku szkolnym.

§161.
Pierwszy semestr roku szkolnego kończy się na tydzień przed rozpoczęciem ferii zimowych, w okresie od połowy stycznia do końca lutego w zależności od terminu wyznaczonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Semestr drugi trwa do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym.

§162.
Na dziesięć dni roboczych przed semestralnym (styczeń) i klasyfikacyjnym (czerwiec) posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego stopniach klasyfikacyjnych.

§163.
Wychowawca klasy informuje rodziców w formie pisemnej o przewidywanych stopniach za ich pisemnym potwierdzeniem (podpis rodziców).

§164.
Uczeń ma prawo do zabiegania o ocenę wyższą niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców (prawnych opiekunów) zaniżona z uzasadnionych powodów.

§165.
Weryfikacja przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ma formę sprawdzianu poprawkowego:
1/ Na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), zawierającą uzasadnienie odwołania od oceny, zgłoszoną do dyrektora szkoły nie póĄniej niż 7 dni przed planowanym w danym roku szkolnym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
2/ O uznaniu zasadności odwołania decyduje dyrektor szkoły.
3/ Decyzja Dyrektora szkoły jest w tym względzie ostateczna.

§166.
Termin sprawdzianu poprawkowego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), przy czym nie może to być termin póĄniejszy niż dwa dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

§167.
Sprawdzian przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności Dyrektora szkoły lub osoby wyznaczonej przez Dyrektora.

§168.
Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, z których sprawdzian powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.

§169.
Pytania do sprawdzianu poprawkowego przygotowuje nauczyciel.
Stopień trudności pytań lub zadań musi odpowiadać kryteriom stopnia, o który ubiega się uczeń.

§170.
Ustalona ocena w wyniku sprawdzianu poprawkowego nie może być niższa od przewidywanej oceny końcoworocznej.

§171.
Z przeprowadzonego sprawdzianu poprawkowego przeprowadza się protokół zawierający:
1/ Skład komisji przeprowadzającej sprawdzian.
2/ Termin przeprowadzenia sprawdzianu.
3/ Zadania (ćwiczenia) sprawdzające.
4/ Ocenę wraz z pisemnymi odpowiedziami ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.

§172.
Protokół przechowuje się w dokumentacji szkoły.

§173.
Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu poprawkowego jest ostateczna.

§174.
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia przez ponad połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.

§175.
Uczeń, który był nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

§176.
Decyzję o dopuszczeniu ucznia, który był nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, na prośbę jego rodziców podejmie każdorazowo Rada Pedagogiczna.

§177.
Egzamin klasyfikacyjny ma obowiązek zdawać uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki.

§178.
Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą egzamin klasyfikacyjny może zdawać po poszczególnych klasach lub po ukończeniu klasy programowo najwyższej.

§179.
Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

§180.
Egzamin klasyfikacyjny z materiału zrealizowanego w pierwszym okresie składa uczeń nie póĄniej niż do 30 marca danego roku szkolnego.
W przypadku ucznia nieklasyfikowanego końcoworocznie, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w ostatnim tygodniu wakacji.

§181.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły w składzie:
– Dyrektor szkoły lub jego zastępca,
– egzaminator – nauczyciel danego przedmiotu,
– nauczyciel tego samego przedmiotu lub pokrewnego z tej szkoły.

§182.
Nauczyciel – egzaminator, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w przypadkach uzasadnionych.
Dyrektor szkoły na jego miejsce powołuje nauczyciela danego przedmiotu z innej szkoły (za zgodą dyrektora tej szkoły).

§183.
Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem przedmiotów artystycznych, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, gdzie egzamin ma charakter zajęć praktycznych.

§184.
Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić ponownie w terminie wyznaczonym indywidualnie przez Dyrektora.

§185.
Zakres wymaganych treści programowych z danego przedmiotu określa nauczyciel zgodnie z kryteriami wymagań na stopnie szkolne.

§186.
W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

§187.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1/ imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin,
2/ skład komisji,
3/ termin egzaminu,
4/ zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
5/ wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§188.
W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”.

§189.
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

§190.
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§191.
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia w formie pisemnej do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§192.
W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1/ W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
2/ Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 1 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

§193.
Komisja ds. sprawdzianu pracuje w składzie:
1/ Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3/ dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne,
4/ nauczyciel, o którym mowa w pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

§194.
Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§195.
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1/ skład komisji,
2/ termin sprawdzianu,
3/ zadania (pytania) sprawdzające,
4/ wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§196.
Do protokołu egzaminacyjnego dołącza się prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.

§197.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

§198.
Przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§199.
Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§200.
Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

§201.
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

§202.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1/ Dyrektor szkoły lub jego zastępca – jako przewodniczący komisji,
2/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3/ nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

§203.
Nauczyciel prowadzący zajęcia, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę, lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

§204.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1/ skład komisji,
2/ termin egzaminu poprawkowego,
3/ pytania egzaminacyjne,
4/ wynik egzaminu poprawkowego wraz z oceną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§205.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły nie póĄniej niż do końca września.

§206.
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

§207.
Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

§208.
1. Uczeń kończy gimnazjum:
1/ Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie programowo najwyższej oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
2/ Jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

§209.
Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§210.
O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§211.
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.

§212.
Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zaopiniowany przez Dyrektora szkoły.

§213.
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na udokumentowany wniosek Dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.
Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA.

§214.
Na ocenę semestralną i roczną składają się oceny cząstkowe stawiane systematycznie wg skali przyjętej w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Oceny końcowe uzyskują uczniowie w oparciu o:
1/ wypowiedzi ustne,
2/ prace pisemne krótko i długoterminowe,
3/ obserwację aktywności uczniów przez nauczyciela,
4/ prace i zajęcia praktyczne ( przedmioty artystyczne, wychowanie fizyczne).

§215.
Wypowiedzi ustne – w zależności od specyfiki przedmiotu powinny stanowić nie mniej niż 30% wszystkich ocen cząstkowych.

§216.
Prace pisemne – powinny one stanowić przynajmniej 50% wszystkich ocen cząstkowych (uwzględniając specyfikę przedmiotu).
W zależności od układu treści przedmiotowej przynajmniej raz w semestrze powinien być przeprowadzony sprawdzian wiadomości i umiejętności obejmujący przekrojową partię materiału.
Należy stosować różne formy wypowiedzi pisemnych.
1/ O terminie przekrojowej pracy pisemnej (długoterminowej), zwykle 45 minutowej lub dłuższej, uczeń powinien zostać poinformowany na tydzień przed planowanym sprawdzianem.
Informacja ta powinna zostać umieszczona w dzienniku.
W ciągu tygodnia nie mogą się odbyć więcej niż trzy prace długoterminowe (w różnych dniach).
Nauczyciel ma obowiązek określić zakres sprawdzanych wiadomości i umiejętności.
2/ Prace krótkoterminowe tzw. kartkówki zajmują do 20 minut lekcji. O terminie tego sprawdzianu uczeń nie musi być informowany. Dopuszcza się nie więcej niż dwie kartkówki na dzień.
3/ Uczeń musi być poinformowany o uzyskanych ocenach a rodzice mają prawo i obowiązek zaznajomić się z pracą pisemną dziecka wg zasad ustalonych przez danego nauczyciela.
4/ Uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej w terminie i wg zasad ustalonych przez nauczyciela.
5/ Ocena powinna być uzasadniona i umotywowana na życzenie ucznia bądĄ jego rodziców.
6/ Uczeń ma prawo odwołać się od oceny wystawionej przez nauczyciela.
7/ Rodzice mają obowiązek informować się o postępach swoich dzieci wg ustalonego kalendarza wywiadówek oraz w razie potrzeby.
8/ Nauczyciele powinni poprawić pracę pisemną w ciągu czternastu dni roboczych.
9/ Wyniki osiągane przez uczniów powinny być wykładnią dla nauczyciela do organizowania skuteczniejszych form i metod edukacji. Ocena powinna pełnić funkcję motywującą.
10/ Nauczyciel ma prawo nie wpisywać do dokumentacji szkolnej wyników sprawdzianów pisemnych.

§217.
Obserwacja aktywności uczniów – prowadzona przez nauczycieli i dokumentowana wg ich uznania. Uwzględnić należy:
1/ aktywność na lekcji,
2/ umiejętność pracy w grupie,
3/ skuteczność w osiąganiu celu,
4/ umiejętność wykorzystania wiadomości i umiejętności w życiu codziennym,
5/ dodatkowe formy aktywności – konkursy, referaty, wystawy, imprezy szkolne, przygotowanie pomocy.

§218.
Prace i zajęcia praktyczne – oceniane na przedmiotach artystycznych i wychowaniu fizycznym. Należy uwzględnić nie tylko efekt, ale również możliwości i wkład pracy ucznia.

TRYB I KRYTERIA USTALANIA OCENY Z ZACHOWANIA

§219.
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły.

§220.
Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

§221.
Tryb ustalania ocen z zachowania:
1/ Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy zgodnie z przyjętymi kryteriami po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2/ Tydzień przed Radą Pedagogiczną wychowawca przygotowuje propozycje ocen, po uwzględnieniu wszystkich uwag i opinii ustala ocenę z zachowania.
3/ O ustalonej ocenie informuje rodziców, uczniów i nauczycieli na jeden tydzień przed Radą Pedagogiczną.
4/ Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w Statucie szkoły.

§222.
Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora gimnazjum, jeśli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny zawartymi w Statucie.
§223.
W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa zawartymi w Statucie dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

§224.
W skład komisji wchodzą:
1/ Dyrektor szkoły albo jego zastępca – jako przewodniczący komisji,
2/ wychowawca klasy,
3/ wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
4/ pedagog szkolny,
5/ przedstawiciel samorządu uczniowskiego (bez prawa głosu).

§225.
Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

§226.
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1/ skład komisji,
2/ termin posiedzenia komisji,
3/ wynik głosowania,
4/ ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§227.
Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali:
</br

Nazwa Oceny Oznaczenie literowe
wzorowe wz
bardzo dobre bdb
dobre db
poprawne pop
nieodpowiednie ndp
naganne ng

 

§228.
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§229.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

§230.
Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1/ Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
2/ Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4.
3/ Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
4/ Uczeń, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną klasyfikacyjną ocenę z zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

§231.
Szczegóły ustalania oceny z zachowania precyzuje Regulamin Oceniania Zachowania Ucznia Gimnazjum nr 3 w Myślenicach.

Statut Gimnazjum nr 3

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział I

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział II

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział III

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział IV

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział V

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VI

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VII

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VIII