Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VIII

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§232.
Gimnazjum używa pieczątek urzędowych:
1/ Podłużnej o brzmieniu:

GIMNAZJUM nr 3
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
32-400 Myślenice, ul. Zdrojowa 16A
tel./012/ 373 14 00
REGON 357188412

(na drukach i pismach urzędowych dotyczących szkoły).
2/ Okrągłej dużej i małej (metalowej) z godłem w środku i napisem w obwodzie:

GIMNAZJUM NR 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w MYŚLENICACH *

(na świadectwach i legitymacjach).

§233.
Obsługa finansowo-księgowa prowadzona jest przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach.

§234.
Gimnazjum może gromadzić dodatkowe fundusze na koncie środków specjalnych, którymi dysponuje Dyrektor gimnazjum w oparciu o preliminarz finansowy zaopiniowany przez Radę Rodziców.

§235.
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§236.
Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w Statucie gimnazjum jest Rada Pedagogiczna.

§237.
Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.

Statut został przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 3 im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Myślenicach Uchwałą Nr 1/2007/2008 z dnia 12 września 2007 r.

Statut Gimnazjum nr 3

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział I

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział II

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział III

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział IV

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział V

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VI

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VII

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VIII