Statut Gimnazjum nr 3 w Myślenicach

 

S T A T U T

 

G I M N A Z J U M nr 3
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Myślenicach

Podstawę prawną statutu stanowią:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 roku Nr 97 poz. 674 ze zmianami).
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 roku, Nr 61, poz. 624 ze zmianami).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2002 r., Nr 15, poz. 142 ze zmianami).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 225 ze zmianami).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólneg0 w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r., Nr 51, poz. 458 ze zmianami).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046).
9. Uchwała Nr 174/XXII/2000 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 3 w Myślenicach.

Statut Gimnazjum nr 3

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział I

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział II

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział III

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział IV

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział V

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VI

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VII

Statut Gimnazjum nr 3 rozdział VIII